En telefon

Konstruktionsritningar

Få rätt hjälp oavsett kommun – från 3900 kr

Listpunkt

Fackmannamässiga konstruktionsritningar

Listpunkt

Personlig handläggande konstruktör från start till slut

Listpunkt

Anpassade konstruktionsritningar till ditt projekt

Listpunkt

Konstruktionsritningar med snabba leveranser

Tack! Ditt meddelande har nu skickats iväg.
Aj då, något gick fel vid utskicket. Prova gärna igen!
Vad vi erbjuder

Hjälp med konstruktionsritningar

Förstudiepaketet analyserar ditt byggprojekt, kartlägger behov och budget. Systemhandlingspaketet erbjuder detaljerade ritningar och specifikationer. Bygghandlingspaketet ger fullständig dokumentation för en smidig byggprocess.

Förstudie
Systemhandling
Bygghandling
Om Förstudie
Om Systemhandling
Om Bygghandling
Förstudie ikon
Från
1100 SEK
Begär offert
Systemhandling ikon
Från
3900 SEK
Begär offert
Bygghandling ikon
Från
7490 SEK
Begär offert

Projektförutsättningar

Underlagsinsamling från öppna arkiv

Grön bock, indikerar tillgänglighet
Röd bock, indikerar icke-tillgänglighet
Röd bock

En dedikerad handläggande konstruktör/projektledare

Grön bock
Grön bock
Grön bock

Ekonomisk optimering av materialåtgång

Röd bock
Röd bock
Grön bock

Avtal med väldefinerade ansvarsområden

Grön bock
Grön bock
Grön bock

Skissförslag och konceptutveckling

Grön bock
Grön bock
Grön bock

Inkluderade handlingar

Grundplan

Röd bock
Röd bock
Grön bock

Stomplan

Röd bock
Röd bock
Grön bock

Bjälklagsplan

Röd bock
Röd bock
Grön bock

Takplan

Röd bock
Röd bock
Grön bock

Sektionsritning

Röd bock

Max 2 st

Minst en

Fackmannamässiga ritningar

Röd bock
Grön bock
Grön bock

Anslutningsdetaljer

Röd bock
Grön bock
Grön bock

Armeringsplan

Röd bock
Röd bock
Grön bock

Dimensioneringsintyg

Röd bock
Röd bock
Grön bock

Handlingar som omfattas av vår ansvarsförsäkring

Röd bock
Röd bock
Grön bock

Levereras i PDF-format

Grön bock
Grön bock
Grön bock

2023

Lanserades BTIB

234+

Avslutade projekt

6 st

Medarbetare

100%

Kundnöjdhet

Om oss

Fackmannamässiga konstruktionsritningar till rimliga priser

Byggnaden där BTIB har sitt kontor
Allt du behöver veta

Om konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar, som även kan benämnas som k-ritning, är en viktig del av processen för att ansöka om bygglov eller göra en bygglovsanmälan, särskilt vid nybyggnation eller större tillbyggnader. Konstruktionsritningar är alltså en viktig del av ansökningsprocessen och spelar en avgörande roll för att få godkänt vid tekniskt samråd och erhålla startbesked från kommunen.
När det tekniska samrådet är avslutat och ett startbesked har utfärdats, används konstruktionsritningarna som en blåkopia för byggnadens konstruktion. Konstruktionsritningar ger exakta anvisningar om dimensioner, materialval och konstruktionstekniker som behövs för att uppföra byggnaden enligt plan. Genom att följa dessa ritningar minimeras risken för misstag och missförstånd under byggprocessen, vilket leder till en effektivare och kostnadseffektiv byggprocess. Dessutom är konstruktionsritningarna avgörande när man begär in offerter från byggföretag. De ger en tydlig och detaljerad beskrivning av projektet, vilket möjliggör för byggföretag att ge en noggrann och realistisk kostnadsuppskattning.

Vad är en konstruktionsritning?

Konstruktionsritningar är utformade för att ge en omfattande översikt av hur en byggnad eller struktur ska konstrueras. Konstruktionsritningar består av flera olika typer av ritningar som tillsammans ger en fullständig bild av byggprojektet.

I en typisk konstruktionsritning ingår planritningar som visar varje våningsplan i byggnaden från ett fågelperspektiv. Dessa ritningar illustrerar rummens layout, placeringen av dörrar, fönster, trappor och andra viktiga arkitektoniska element. De hjälper till att förstå byggnadens funktionella flöde och hur olika utrymmen relaterar till varandra. Man ser t.ex vilka väggar som är bärande eller andra kritiska delar som är avgörande för konstruktionen. Sektionsritningar spelar också en viktig roll när det kommer till konstruktionsritningar. De kan liknas vid att man tar en virtuell "skärning" genom byggnaden för att visa en inre vy. Dessa ritningar avslöjar konstruktionsdetaljer som höjden på golv och tak, samt vägguppbyggnad. Konstruktionsritningarna inkluderar också strukturella ritningar som fokuserar på byggnadens skelett, som dess fundament, balkar, pelare och andra strukturella komponenter. Dessa ritningar är avgörande för att säkerställa byggnadens stabilitet och hållbarhet.

Utöver dessa huvudtyper av ritningar, kan konstruktionsritningarna innehålla detaljritningar som ger en närmare titt på specifika, mer komplexa eller unika områden som behöver särskild uppmärksamhet. Detta kan inkludera anpassade fönsterinstallationer, komplicerade takdesigner eller andra specifika byggnadselement.

Kom ihåg: Det är viktigt att förstå att konstruktionsritningar utgör mycket mer än bara tekniska skisser för ett byggprojekt; de är också väsentliga juridiska dokument som spelar en avgörande roll i det ekonomiska skeendet av ett byggprojekt. Konstruktionsritningarna specificerar detaljer som materialval, vilket är fundamentalt för att fastställa projektets kostnad. När dessa ritningar är välutformade och detaljerade, ger de byggföretagen en solid grund för att göra noggranna och konkurrenskraftiga kostnadsförslag i sina offerter.

En välarbetad konstruktionsritning kan innebära betydande ekonomiska besparingar för beställaren. Genom att noggrant specificera materialval och byggtekniker i förväg, reduceras risken för kostsamma överraskningar och omförhandlingar under byggprocessen. När materialval och byggmetoder är klart definierade från början, kan byggföretagen ge mer exakta uppskattningar, vilket bidrar till en effektivare kostnadskontroll. Detta kan i sin tur leda till besparingar på hundratusentals kronor, eftersom byggprojektet kan genomföras mer smidigt och utan onödiga ekonomiska avvikelser.

Vem skapar konstruktionsritningar?

Konstruktionsritningar, som är centrala för varje byggprojekt, skapas vanligtvis av en byggnadskonstruktör. Denna specialist har den nödvändiga kompetensen och utbildningen, ofta i form av en ingenjörsexamen, för att utforma och framställa detaljerade ritningar för byggnadens bärande strukturer. Byggnadskonstruktörens arbete är inte bara tekniskt; det kräver också en djup förståelse för gällande byggregler och standarder.

Vid framställningen av konstruktionsritningar måste byggnadskonstruktören följa Boverkets konstruktionsregler (EKS), som är de nationella reglerna i Sverige, samt Eurocodes, som är Europas gemensamma dimensioneringsregler för bärverk. Dessa regler och standarder säkerställer att byggnadens konstruktion är säker, hållbar och uppfyller de högsta tekniska standarderna. Eurocodes, till exempel, omfattar en rad dimensioneringsregler som gäller för olika typer av konstruktioner och material, vilket bidrar till en harmoniserad teknisk standard inom Europeiska unionen.

Konstruktionsritningarna omfattar en rad viktiga aspekter såsom placering och dimensionering av bärande element som pelare och balkar, samt information om de material som ska användas. De är avgörande för att säkerställa att byggnaden inte bara är arkitektoniskt tilltalande, utan också strukturellt ljudlig och säker för alla användare.

Att anlita en kvalificerad och erfaren byggnadskonstruktör är alltså en viktig del av processen för att skapa en säker och hållbar byggnad. Deras expertis säkerställer att alla aspekter av konstruktionen är noggrant övervägda och i linje med gällande byggkoder och standarder.

Hur mycket kostar en konstruktionsritning?

Kostnaden för en konstruktionsritning varierar beroende på flera faktorer, inklusive projektets komplexitet, detaljnivån på ritningarna, och de specifika kraven och behoven från beställaren. Generellt sett är priset på en konstruktionsritning kopplat till hur mycket tid en konstruktör behöver lägga ner på att projektera ritningen.

För att få en exakt kostnadsuppskattning är det bäst att diskutera dina specifika behov och projektets omfattning med en av våra medarbetare. Vi kan ge dig en skräddarsydd offert baserad på projektets detaljer och krav. På BTIB & Partners AB erbjuder för enkelhetens skulle våra beställare två alternativ att ta ställning till, systemhandlingar alternativt bygghandlingar.

Riktpriser Systemhandling

En systemhandling beskriver olika lösningar utan att gå in på detaljer, utan målar snarare upp en lösning i stora penseldrag. Systemhandlingar hjälper till att definiera huvudprinciperna för hur konstruktionen skall se ut. En systemhandling brukar användas i samband med bygglovsansökan samt även som offertunderlag till byggbolag.

  • Riktpris nybyggnad av villa: ca 8 000 – 25 000 kronor
  • Riktpris tillbyggnad av villa: ca 6 000 – 20 000 kronor
  • Riktpris avväxling av bärande vägg: ca 4 000 – 12 000 kronor

Riktpriser Bygghandling

En Bygghandling är en färdig teknisk lösning som inkluderar detaljerade ritningar, beskrivningar, specifikationer och andra tekniska dokument som beskriver exakt hur byggnaden ska konstrueras. En Bygghandling täcks av en konstruktionsfirmans ansvarsförsäkring om något skulle bli fel. Läs mer om skillnaden mellan en systemhandling och en bygghandling.

  • Riktpris nybyggnad av villa: ca 12 000 – 100 000 kronor
  • Riktpris tillbyggnad av villa: ca 12 000 – 30 000 kronor
  • Riktpris avväxling av bärande vägg: ca 4 000 – 12 000 kronor
  • Riktpris konstruktionsdokumentation och dimensioneringsintyg: från 3 000 kronor

Vilken info behöver en byggnadskonstruktör för att skapa en konstruktionsritning?

En byggnadskonstruktör behöver flera viktiga bitar av information för att skapa en konstruktionsritning. Först och främst är en projektbeskrivning nödvändig, som klargör projektets syfte och omfattning. Arkitektritningar eller bygglovsritningar är också väldigt relevanta, eftersom de ger en översikt över byggnadens design och layout, inklusive planritningar, sektioner och fasader.

Befintliga ritningar eller originalritningar, som ofta finns i kommunens arkiv, är särskilt värdefulla vid renoveringar eller tillbyggnader, eftersom de ger insikt i tidigare konstruktioner på platsen.

Genom att sammanställa denna information kan byggnadskonstruktören utforma konstruktionsritningar som är tekniskt korrekta och uppfyller projektets behov och krav.

Tidigare kundprojekt

Skapade konstruktionsritningar

Begär offert

Tveka inte att höra av er till oss!

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi arbetar samt varför vi är det bästa valet inom konstruktion.

Tack! Ditt meddelande har nu skickats iväg.
Ajdå, något gick fel vid utskicket. Prova gärna igen!
Kontakt